Sanktuarium św. Anny

na Górze św. Anny

Sakramenty Święte

Sakrament Chrztu św.

 

 • Z prośbą o Chrzest Święty dla dziecka występują tylko i wyłącznie

RODZICE DZIECKA, albo jego PRAWNI OPIEKUNOWIE!

 

 • Do udzielenia chrztu św. dziecku spoza parafii w Górze św. Anny,

potrzebne są:

 • Zgoda proboszcza swojej parafii na chrzest na Górze św. Anny.
 • Akt urodzenia dziecka wydany przez USC.
 • Zaświadczenie dla chrzestnych o zdolności do bycia chrzestnym – wydaje tylko parafia zamieszkania.
 • Zaświadczenie rodziców i rodziców chrzestnych o odbytej nauce przedchrzcielnej (naukę mażna odbyć gdziekolwiek).

  

Rodzicami chrzestnymi mogą być TYLKO praktykujący katolicy:

 • wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
 • którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),
 • którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim). KPK Kan. 874 „W związku z powyższym chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią)”.
 • Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie kobiety ('matki chrzestne') jak też i dwóch mężczyzn ('ojcowie chrzestni'). Dopuszczalne jest posiadanie tylko jednego rodzica chrzestnego: matki chrzestnej, bądż ojca chrzestnego.
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej
   

Nauki przedchrzcielne w roku 2024 r. prowadzone są w naszej parafii:

w soboty o godz. 16.00, w następujących terminach:

 • 20 stycznia
 • 17 lutego
 • 16 marca
 • 20 kwietnia
 • 18 maja
 • 15 czerwca
 • 20 lipca
 • 24 sierpnia
 • 21 września
 • 19 pażdziernika
 • 16 listopada
 • 21 grudnia

Gromadzimy się o godz. 16.00 w kancelarii parafialnej.

Prosimy o punktualność!

 

 

WAŻNE:

Świadecto Chrztu Św. dziecka wydawane jest tylko rodzicom dziecka

(za okazaniem dowodu osobistego) lub wyjątkowo osobie delegowanej przez rodziców i posiadającej ich pisemne pełnomocnictwo

(wymóg klauzuli prawnej 'RODO').

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania, wraz z chrztem i Eucharystią, należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285) Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła poprzez:

 

 1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy i książki katolickiej.
 2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
 3. Udział we wszystkich, comiesięcznych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania dla poszczególnych klas gimnazjum.

W naszej parafii Sakrament Bierzmowania będzie udzielony w bierzącym roku uczniom klasy VIII Szkoły Podstawowej i uczniom klasy I Szkoły Ponadpodstawowej.

 

Świadek bierzmowania — prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 

 • miał ukończony 16 rok życia
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
 • prowadził życie zgodne z wiarą
 • może być to ojciec lub matka bierzmowanego

Sakrament małżeństwa

Informacje dla nupturientów pochodzących spoza parafii św. Anny w Górze św. Anny, którzy pragną zawrzeć w sanktuarium sakrament małżeństwa:

 

 1. Wszystkie formalności narzeczeni załatwiają w parafii miejsca swojego zamieszkania, dotyczy to również osób mieszkających za granicą.
 2. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo, muszą sprawy w USC załatwiać dużo wcześniej, szczególnie jeśli nie posiadały wcześniej polskich dokumentów, gdyż nie uzyskają dokumentów o stanie wolnym a wtedy ślub konkordatowy nie może się odbyć.
 3. Na 6 miesięcy przed planowanym ślubem prosimy o potwierdzenie terminu w kancelarii parafialnej.
 4. Tydzień przed ślubem, narzeczeni zobowiązani są dostarczyć licencję na podstawie, której będzie błogosławiony sakramentalny związek małżeński.
 5. Na wszelkie dodatkowe czynności, które miałyby się odbyć w bazylice i na terenie sanktuarium /Rajski Plac/, trzeba uzyskać zgodę.
 6. Ze względu, na specyficzny wystrój barokowy, walory artystyczne wyposażenia oraz występujące złocenia i polichromia, nie pozwalają na dodatkowe dekoracje bazyliki przez firmy dekoratorskie. Sprawy bukietów i kwiatów zostały powierzone Siostrze Zakrystiance, która wykonuje wszystko z aktualnymi zaleceniami konserwatorskimi.
 7. Ze względu na liczne i kosztowne złocenia ornamentów barokowych na terenie bazyliki, wykonywanie zdjęć oraz filmowanie będzie ograniczone. Filmowania i fotografowania mogą dokonywać jedynie operatorzy i fotografowie, którzy ukończyli specjalny kurs liturgiczny i legitymują się zaświadczeniem, które powinni okazać przed uroczystością u kapłana odprawiającego dany ślub.
 8. Prosimy o uprzedzenie gości, aby nie wykonywali zdjęć czy też nie kręcili filmów, w czasie trwania Mszy św. gdyż w ten sposób zakłócają przebieg tego sakramentu.
 9. W bazylice prosimy pamiętać o godności tego miejsca. Niech zachowanie oraz strój będzie zawsze wyrazem szacunku dla Boga.
 10. Prosimy o poinformowanie gości uczestniczących w sakramencie małżeństwa, aby po Mszy św. nie rzucali ryżu, confetti i płatków róż przed bazyliką na Rajskim Placu.
 11. WAŻNE: Jeżeli rezygnuje się z zarezerwowanego wcześniej terminu ślubu, należy to niezwłocznie zgłosić w kancelarii parafii w Górze św. Anny, drogą mailową bądż telefonicznie. PRZYPOMINA SIĘ, że proboszcz Sanktuarium nie ma obowiązku kontaktowania się z petentami w sprawie ślubu w wypadku braku koniecznych dokumentów (należy to tylko i wyłącznie do zgłaszających ślub)!

Informacje dla nupturientów pochodzących z parafii św. Anny w Górze św. Anny

Do spisania protokołu przedślubnego należy zgłosić się minimum 3 miesiące przed ślubem. Potrzebne dokumenty do zawarcia sakramentalnego małżeństwa w Kościele Katolickim:

 

 1. Metryka chrztu – ważna 6 miesiący, licząc od pobrania dokumentu do daty ślubu.
 2. Ostatnie świadectwo religii (koniec szkoły średniej lub zawodowej. Kopia, nie oryginał).
 3. Nauki przedmałżeńskie + poradnia.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (3 egzemplarze), wydawane jest w USC i ważne również 6 miesięcy, licząc od pobrania dokumentu do daty ślubu.
 5. Dokładne dane kandydatów do ślubu i ich świadków (imię i nazwisko, data urodzenia i aktualny adres).
 6. Dowód osobisty. Te same dokumenty do zawarcia małżeństwa wymagane są w każdej parafii.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Przy planowaniu terminów ślubów, prosimy o uwzględnienie terminów związanych z pielgrzymkami i odpustami kalwaryjskimi.

Takie informacje znajdują się tutaj.

Sakrament namaszczenia chorych

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu. (Nie jest zarezerwowany wyłącznie dla umierających!) Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, zapalone świece…)

Zachęcamy wszystkich obecnych w domu, w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii Sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą.

W naszej parafii odwiedziny chorych i starszych odbywa się w pierwsze piątki miesiąca od godziny 8.30.

 

W nagłych wypadkach zgłoszenia do chorego przyjmujemy o każdej porze pod numerem telefonu:

 

77/ 463 09 00 lub 77/ 461 54 64

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny, siedziba: Góra Św. Anny, Klasztorna 6.