Sanktuarium św. Anny

na Górze św. Anny

Sakramenty Święte

Sakrament Chrztu św.

 

*** O Chrzest Święty dla dziecka występują z prośbą tylko rodzice dziecka,

bądż jego prawni opiekunowie!

 

Do udzielenia chrztu św. spoza naszej parafii potrzebne są:

- Zgoda proboszcza swojej parafii na chrzest na Górze św. Anny.
- Akt urodzenia dziecka wydany przez USC.
- Zaświadczenie dla chrzestnych o zdolności do bycia chrzestnym – wydaje tylko parafia zamieszkania.

- Zaświadczenie rodziców i rodziców chrzestnych o odbytej nauce przedchrzcielnej (naukę mażna odbyć gdziekolwiek).
  

Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy:

 • wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
 • którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),
 • którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim). KPK Kan. 874 „W związku z powyższym chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią)”.
 • Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie kobiety ('matki chrzestne') jak też i dwóch mężczyzn ('ojcowie chrzestni'). Dopuszczalne jest posiadanie tylko jednego rodzica chrzestnego: matki chrzestnej, bądż ojca chrzestnego.
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej
   

Nauki przedchrzcielne w roku 2021 r. prowadzone są w naszej parafii:

w soboty o godz. 16.00, w następujących terminach:

 • 15 stycznia
 • 19 lutego
 • 19 marca
 • 23 kwietnia
 • 21 maja
 • 18 czerwca
 • 16 lipca
 • 20 sierpnia
 • 24 września
 • 15 pażdziernika
 • 19 listopada
 • 17 grudnia

Początek spotkania w kancelarii parafialnej. Prosimy o punktualność!

 

 

Ważna informacja:

Świadecto Chrztu Świętego wydawane jest tylko rodzicom dziecka (za okazaniem dowodu osobistego)

lub wyjątkowo osobie delegowanej przez rodziców, posiadającej ich pisemne pełnomocnictwo

(wymóg klauzuli prawnej 'RODO').

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania, wraz z chrztem i Eucharystią, należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285) Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła poprzez:

 

 1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy i książki katolickiej.
 2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
 3. Udział we wszystkich, comiesięcznych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania dla poszczególnych klas gimnazjum.

W naszej parafii Sakrament Bierzmowania będzie udzielony w bierzącym roku uczniom klasy VIII Szkoły Podstawowej i uczniom klasy I Szkoły Ponadpodstawowej.

 

Świadek bierzmowania — prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 

 • miał ukończony 16 rok życia
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
 • prowadził życie zgodne z wiarą
 • może być to ojciec lub matka bierzmowanego

Sakrament małżeństwa

Informacje dla nupturientów pochodzących spoza parafii św. Anny w Górze św. Anny, którzy pragną zawrzeć w sanktuarium sakrament małżeństwa:

 

 1. Wszystkie formalności narzeczeni załatwiają w parafii miejsca swojego zamieszkania, dotyczy to również osób mieszkających za granicą.
 2. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo, muszą sprawy w USC załatwiać dużo wcześniej, szczególnie jeśli nie posiadały wcześniej polskich dokumentów, gdyż nie uzyskają dokumentów o stanie wolnym a wtedy ślub konkordatowy nie może się odbyć.
 3. Na 6 miesięcy przed planowanym ślubem prosimy o potwierdzenie terminu w kancelarii parafialnej.
 4. Tydzień przed ślubem, narzeczeni zobowiązani są dostarczyć licencję na podstawie, której będzie błogosławiony sakramentalny związek małżeński.
 5. Na wszelkie dodatkowe czynności, które miałyby się odbyć w bazylice i na terenie sanktuarium /Rajski Plac/, trzeba uzyskać zgodę.
 6. Ze względu, na specyficzny wystrój barokowy, walory artystyczne wyposażenia oraz występujące złocenia i polichromia, nie pozwalają na dodatkowe dekoracje bazyliki przez firmy dekoratorskie. Sprawy bukietów i kwiatów zostały powierzone Siostrze Zakrystiance, która wykonuje wszystko z aktualnymi zaleceniami konserwatorskimi.
 7. Ze względu na liczne i kosztowne złocenia ornamentów barokowych na terenie bazyliki, wykonywanie zdjęć oraz filmowanie będzie ograniczone. Filmowania i fotografowania mogą dokonywać jedynie operatorzy i fotografowie, którzy ukończyli specjalny kurs liturgiczny i legitymują się zaświadczeniem, które powinni okazać przed uroczystością u kapłana odprawiającego dany ślub.
 8. Prosimy o uprzedzenie gości, aby nie wykonywali zdjęć czy też nie kręcili filmów, w czasie trwania Mszy św. gdyż w ten sposób zakłócają przebieg tego sakramentu.
 9. W bazylice prosimy pamiętać o godności tego miejsca. Niech zachowanie oraz strój będzie zawsze wyrazem szacunku dla Boga.
 10. Prosimy o poinformowanie gości uczestniczących w sakramencie małżeństwa, aby po Mszy św. nie rzucali ryżu, confetti i płatków róż przed bazyliką na Rajskim Placu.

Informacje dla nupturientów pochodzących z parafii św. Anny w Górze św. Anny

Do spisania protokołu przedślubnego należy zgłosić się minimum 3 miesiące przed ślubem. Potrzebne dokumenty do zawarcia sakramentalnego małżeństwa w Kościele Katolickim:

 

 1. Metryka chrztu – ważna 6 miesiący od pobrania do daty ślubu.
 2. Ostatnie świadectwo religii (koniec szkoły średniej lub zawodowej).
 3. Nauki przedmałżeńskie + poradnia
 4. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (3 egzemplarze), wydawane jest w USC i ważne 6 miesięcy od pobrania do daty ślubu.
 5. Dowód osobisty. Te same dokumenty do zawarcia małżeństwa wymagane są w każdej parafii.

 

Ze względu na Sanktuarium, przy planowaniu terminów ślubów, prosimy o uwzględnienie terminów związanych z pielgrzymkami i odpustami kalwaryjskimi.

Takie informacje znajdują się tutaj.

Sakrament namaszczenia chorych

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu. (Nie jest zarezerwowany dla umierających!) Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, zapalone świece…)

Zachęcamy wszystkich obecnych w domu, w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą.

W naszej parafii odwiedzanie chorych i starszych odbywa się w pierwsze piątki miesiąca od godziny 8.00.

 

W nagłych wypadkach zgłoszenia do chorego przyjmujemy o każdej porze pod numerem telefonu:

 

77/ 463 09 00 lub 77/ 461 54 64

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Góra Św. Anny, Klasztorna 6.